ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
Muchakand11398PDFಶ್ರೀ ಯಮನಪ್ಪ 2)ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಈರಪ್ಪ ಕಣಗಿಖರೀದಿದಾರರು0  18/06/2016