ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
Muchakand11598PDF1)ಸುಸಲವ್ವ ಉರ್ಫ ಶಾಂತವ್ವ 2)ಶೃತಿ 3)ಮಲ್ಲಯ್ಯಾ ಶಾಂತಯ್ಯಾ ಮಠ 4)ದಾನಮ್ಮ ರುದ್ರಯ್ಯಾ ಹಿರೇಮಠವಾರಸಾ034/2B/2024/08/2015