ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
Muchakand11698PDFಹುಚ್ಚಯ್ಯ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ನರಿಯವರಅತಿಥಿ ಕುಟುಂಬ035/1B001/04/2003