ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
Muchakand12098PDFಭೀಮಪ್ಪ ತಂ.ಮಡವಾಳಪ್ಪ ಡೊಳ್ಳಿನ ವಗೈರೆ 2 ಜನಅತಿಥಿ ಕುಟುಂಬ054/3,54/2019/07/2006