ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
Muchakand13998CORNERಶಿವಕ್ಕ ಉರ್ಫ ಶಿವವ್ವ ಗಂ.ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಛಬ್ಬಿ ಉರ್ಫ ಶಿರೂರವಾರಸಾ0 013/11/2015