ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
Muchakand14098CORNERಭೀಮಪ್ಪ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಹೆರಕನ್ನವರಅತಿಥಿ ಕುಟುಂಬ069/1A001/04/2003