ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
Muchakand14998PDFಶಿದ್ಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಶೀಮಿಕೇರಿಅತಿಥಿ ಕುಟುಂಬ0 001/04/2003