ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
Muchakand15098PDFಮಳಿಯಪ್ಪ ರಾಮಣ್ಣ ಕ್ವಾಟಿ(ಕೋಟಿ)ಅತಿಥಿ ಕುಟುಂಬ082/1001/04/2003