ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
Muchakand15798CORNERಸಂಗಪ್ಪ ಮಾಗುಂಡಪ್ಪ ಚೊಳಚಗುಡ್ಡಅತಿಥಿ ಕುಟುಂಬ0112/3-4001/04/2003