ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
Muchakand17298PDFಗೌರವ್ವ ರತ್ನಾಜಿ ಕಲಾಲ ವಗೈರೆ 5 ಜನಅತಿಥಿ ಕುಟುಂಬ0 001/04/2003