ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
Muchakand17398PDF1)ರಾಚವ್ವ ಗಂ ರಾಚಯ್ಯಾ ಮಠದ ಇವರ ಮಕ್ಕಳು 8 ಜನ2) ಈರಯ್ಯ 3) ಮುರಗಯ್ಯ 4) ಸೋಮಯ್ಯ ತಂ ಮುಚಖಂಡಯ್ಯ ಮಠದ 2) ಈರಯ್ಯ 3) ಮುರಗಯ್ಯ 4) ಸೋಮಯ್ಯ ತಂ ಮುಚಖಂಡಯ್ಯ ಮಠದ2) ಈರಯ್ಯ 3) ಮುರಗಯ್ಯ 4) ಸೋಮಯ್ಯ ತಂ ಮುಚಖಂಡಯ್ಯ ಮಠದವಾರಸಾ0114/3002/09/2015