ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
Muchakand18198PDF1)ಶಾಂತವ್ವ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಜಳೇಂದ್ರ 2) ದುರಗಪ್ಪ ಈರಪ್ಪ ದ್ಯಾಮನಗೌಡ 3)ಶ್ರೀ ದುರಗಪ್ಪ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಜಳೇಂದ್ರಅಥಿತಿ ಕುಟುಂಬ065/1 06/04/2015