ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
Muchakand18398PDFಈರಪ್ಪ ಸೋಮಪ್ಪ ತುಂಬರಮಟ್ಟಿ ವಗೈರೆಅತಿಥಿ ಕುಟುಂಬ0117001/04/2003