ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
Muchakand18798PDFಜಗದೀಶ ಮುರಿಗೆಪ್ಪ ಮಣ್ಣೂರ ವಗೈರೆ 1 ಜನಅತಿಥಿ ಕುಟುಂಬ0127/3001/04/2003