ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
Muchakand18898PDFಶಶಿವಯೋಗೆಪ್ಪ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬರಗಿ ವಗೈರೆ 3 ಜನಅತಿಥಿ ಕುಟುಂಬ0136/L001/04/2003