ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
Muchakand111298PDFಕಸ್ತೂರಿಬಾಯಿ ಸಂಗಪ್ಪ ಕಂಕನಮೇಲಿಅತಿಥಿ ಕುಟುಂಬ0124/4001/04/2003