ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
Muchakand112498PDFಶಿವಾನಂದ ಗಿಡವೀರಯ್ಯ ಗಣಾಚಾರಿ ವಗೈರೆ 2ಜನಅತಿಥಿ ಕುಟುಂಬ0114/1001/04/2003