ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
Muchakand112698PDF1) ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗವ್ವ ಗಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅಂಬಿಗೇರ 2)ಬಾಷಾಸಾಬ ನಬಿಸಾಬ ನದಾಫ ಉರ್ಫ ಪಿಂಜಾರಅಥಿತಿ ಕುಟುಂಬ 207/11,207/12 27/09/2014