ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
Muchakand112798PDFಈರಯ್ಯ 2)ಈರಯ್ಯ ತಂ. ಬಸಯ್ಯ ಗಣಾಚಾರಿ 3)ಲೀಲಾವತಿ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಯಾಳವಾರಮಠವಾರಸಾ0  09/06/2016