ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
535189PDF ಶಿವಕುಮಾರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ನಂದಿಕೋಲಮಠವಾಣಿಜ್ಯ10240/ಬಿ7360208/07/2015