ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
5318918PDF ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನೀಲ್ಲಪ್ಪ ತಪಶೆಟಿ ವಾಣಿಜ್ಯ   19/04/2011