ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
5322  PDF ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಎಚ್ ಇಂಗಳಗಿವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ0 413231/12/2010