ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53294.53PDF ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುನಗರ ಸಾರ್ವಜನುಕ ಗ್ರಾಂಥಾಲಯ ವಾಣಿಜ್ಯ   23/06/2011