ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53954.53PDFತೌಫೀಕ ಹಾರೂನರಶೀದ ಗಬ್ಬೂರರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ10ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ363228/07/2011