ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
531224.53PDFಅಬ್ದುಲಸಾಬ ಮಹ್ಮದಸಾಹೇಬ ಗಡದಿನ್ನಿವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ  363210/05/2011