ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
531734.53pdfಶೌಕತಅಲಿ ಅಜೀಜಸಾಬ ಸಂತಿಶಿರೂರವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ  363227/01/2011