ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಎಪ್2279PDFಫರಜಾನ ಖಾಜೆಸಾಬ ಜರತಾಘರ,ಹಸೀನಾ ಬಾಬಾಹುಸೇನ ಜಹಾಗೀದಾರಬಾಡಿಗೆದಾರ1066/ಸಿ12356027/06/2011