ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಎಪ್25279PDFಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕುರುಬರಬಾಡಿಗೆದಾರ9255,285/ಬಿ12155416/11/2012