ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಎಪ್28279PDFಅಕ್ಬರಸಾಬ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ ಚಿಸ್ತಿ ವಾಣಿಜ್ಯ 0 12155429/04/2016