ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಡಿ77156PDFಬಸವರಾಜ ಮಳಿಯಪ್ಪ ಇರೆಡ್ಡಿ 2)ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪಾಟೀಲವಾಣಿಜ್ಯ   02/09/2010