ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಬಿ1864.5PDFಆನಂದ ಪ್ರದಾನಿ ಬಿದರಿವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ10197/ಅ/ಎನ್/13726324/06/2013