ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಬಿ1964.5PDFಸತೀಶರಾವ ಬಾಳುರಾವ ಝಿಂಗಾಡೆವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ0 726322/09/2015