ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಬಿ204.56PDFಮಹಮ್ಮದಹಾಶೀಮ ಅಬ್ದುಲಅಜೀಜಸಾಬ ನಾಲಬಂದವಾಣಿಜ್ಯ   01/01/2011