ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಬಿ4013.56PDF1)ಶಿವಬಸವ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಳ್ಳಾರಿ, 2) ವಿಮಲಾ ದಕ್ಷಾನಂದ ಹಾಲಪ್ಪನವರವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ  1017010/05/2011