ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಬಿ5764.5PDFಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ಲಚ್ಚಪ್ಪ ಸುರೇಬಾನವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ  726310/05/2011