ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಸಿ153189PDFಶರಮತ ತಂ. ಸೋಫಿಸಾಬ ಸಗರವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ0 6997023/12/2015