ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಬಿ98186PDFಕಾವೇರಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಜಿಗಜಿನ್ನಿ ಹಾಗೂ ವಗೈರೆವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ9339/ಬಿ4455028/12/2012