ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಬಿ12296PDFಸುದರ್ಶನ ತಂ. ರಾಮರಾವ್ ರಾವ್ವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ0 1744218/02/2016