ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಬಿ13164.5PDF಻ಮೀರಹಮಜಾ ಅಬ್ದುಲಜಿಜ್ ನಾಲಬಂದಪಿಡಿಎಫ್7618/ಎ726327/06/2011