ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಸಿ1796PDFಪ್ರಬುಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಿದ್ರಾಮಪಪ್ ಮೊರಬದಬಾಡಿಗೆದಾರರು9335/54455015/07/2011