ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
Layout220*201066PDFಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ತಿಮ್ಮನ್ನವರಶೆಡ್ ನಿರಾಶ್ರಿತರು   22/01/2009