ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
Layout220*201266PDFಶ್ರೀ ನಾಮದೇವ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಹೊಲೇರಶೆಡ್ ನಿರಾಶ್ರಿತರು   22/01/2009