ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
Layout220*201466PDFಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಜೆಟ್ಟೆಪ್ಪ ಹಿರೇಕುರುಬರಶೆಡ್ ನಿರಾಶ್ರಿತರು   22/01/2009