ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
Layout220*202666PDFಶ್ರೀ ರಾಜು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಸ್ಮೀಶೆಡ್ ನಿರಾಶ್ರಿತರು   22/01/2009