ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
Layout220*203866PDFಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣುಕಾ ಗುರುನಾತ ದೊಡ್ಡಮನಿಶೆಡ್ ನಿರಾಶ್ರಿತರು   22/01/2009