ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
Layout220*204166PDFಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾಬಾಯಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶಾಪೂರಶೆಡ್ ನಿರಾಶ್ರಿತರು   22/01/2009