ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
Layout220*205466PDFಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾಜಬಿ ಅಬ್ದುಲಗಫೂರ ನಿಡಗುಂದಿಶೆಡ್ ನಿರಾಶ್ರಿತರು   02/02/2009