ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
Layout220*206166PDFಶ್ರೀ ಜಯರುದ್ದೀನ ಅಬ್ದುಲರಜಾಕ ನಿಡಗುಂದಿಶೆಡ್ ನಿರಾಶ್ರಿತರು   09/02/2009