ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
Layout220*206566PDFಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭೀಮಪ್ಪ ಹಳ್ಳಿಶೆಡ್ ನಿರಾಶ್ರಿತರು   04/02/2009