ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
Layout220*207666PDFದಿವಾಕರ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕುಂದಾಪೂರಶೆಡ್ ನಿರಾಶ್ರಿತರು   09/02/2009